Gospodarowanie odpadami

LHL KLINKIER Sp z o.o. oferuje podmiotom gospodarczym odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż niebezpieczne dla celów rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych na warunkach zgodnych z decyzją wydaną przez Lubuski Urząd Marszałkowski.

Decyzja DŚ.III.7244.2.4.2018 zezwala na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu wyrobiska po eksploatacji złoża iłów ceramiki budowlanej zlokalizowanej w Gozdnicy. Gm. Gozdnica. Łączna ilość odpadów przewidzianych do przetworzenia w okresie obowiązywania niniejszego zezwolenia nie przekroczy 4 446 000 MG (ton)

Rodzaje oraz masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku.

Lp.

Kod

Odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość odpadu

Mg/rok

Łączna ilość odpadów Mg/rok

1

Ex 01 01 02

Stałe odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

889200

889200

2

01 01 80

Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu

3

Ex 01 03 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rudy metali niezależnych inne niż wymienione w 01 03 80

4

01 04 08

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

5

01 04 09

Odpadowe piaski i iły

6

Ex 01 04 12

Stałe odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

7

10 12 08

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

8

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

9

17 01 02

Gruz ceglany

10

Ex 17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)

11

Ex 17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06

12

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

13

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony

w 17 05 07

14

Ex 19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie) inne niż pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych

15

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

 

Odpady odbierane od posiadacza poddawane będą odzyskowi w procesach odzysku R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalnik ( w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) oraz R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, które polegać będą na wypełnianiu wyrobiska odpadami w ramach jego rekultywacji, zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015r w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015r., poz. 796)

W aspekcie rekultywacji gruntów -rozumie się przez to nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.